foto
Inici
Imprimeix Correu electrònic

 
 
El Consell Comarcal del Ripollès té delegades les competències relatives a la gestió dels residus municipals. Aquesta delegació inclou la prestació d'aquests serveis:
 
Gestió dels residus:
 
· La recollida de les diferents fraccions de residus: fracció resta, fracció matèria orgànica, vidre, envasos, paper, cartró, residus domèstics i dels residus assimilables a domèstics generats per comerços, oficines o qualsevol altra activitat adherida al servei de la recollida comarcal, incloses les indústries.

· El transport dels residus a la planta de transferència i/o als gestors autoritzats.

· El transport dels diferents residus des de la planta de transferència a les plantes de tractament que corresponguin per normativa i/o que el Consell Comarcal del Ripollès determini en cada cas.

· El tractament dels residus que legalment correspongui.

· La neteja i el manteniment dels diferents tipus de contenidors, compactadors i àrees d'aportació.

   

 

Gestió del servei de deixalleria

· Emmagatzematge temporal, gestió, triatge, valorització i tractament dels residus municipals que s’hi admetin, d’acord amb la normativa vigent.

· Recollida selectiva de trastos o voluminosos, valorització,  triatge i el seu tractament a la deixalleria.

· Recollida de piles.

· Transport des de la deixalleria als gestors autoritzats dels residus municipals que s’hi admetin, d’acord amb la normativa vigent.

· Assegurança de les instal·lacions

 

Manteniment de l'abocador controlat clausurat Ripollès 3:

· Transport i tractament dels lixiviats

· Assegurança mediambiental

· Inspecció i control de l’abocador

· Transport i tractament de les aigües seminetes

· El manteniment de l’abocador

 

Les competències delegades en matèria de residus al Consell Comarcal del Ripollès també inclouen la realització de campanyes de sensibilització ciutadana i institucional així com la direcció, supervisió, coordinació, inspecció i control de tots els serveis relacionats amb anterioritat, així com la tramitació administrativa, subvencional i comptable que la prestació d’aquests serveis generin. En canvi, queden exclosos de la delegació acordada els serveis de recollida dels residus següents:

· Residus industrials no assimilables a domèstics

· Residus especials d’origen comercial o industrial

· Residus de la construcció (terres, runes i altres)

· Residus sanitaris del tipus III i tipus IV

· Residus generats fora de l’àmbit territorial objecte d’aquest conveni.

· La potestat tributària del servei de recollida i transport de residus que queda reservada a l’Ajuntament”

 

Memòries anuals de la gestió de residus:

· Memòria del 2016

· Memòria del 2015