foto
Inici El Consell Comarcal Àrees gestió i organització govern
Imprimeix Correu electrònic
ÀREES DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL GOVERN COMARCAL
 
 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA, RÈGIM INTERIOR I HISENDA
 
Il·lm. Sr. Joan Manso i Bosoms
 
Subàrea de Recursos Humans i Gestió Administrativa
 
Il·lm. Sr. Joan Manso i Bosoms
 
Subàrea de Pressupost, Contractació i Patrimoni Comarcal
 
Sr. Lluís López i Lafuente
 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
 
Sr. Eudald Picas i Mitjavila
 
Subàrea de Residus, Transports, Mobilitat i Habitatge
 
Sr. Eudald Picas i Mitjavila
 
Subàrea de Medi Natural
 
Sr. Enric Gràcia i Barba
 
Subàrea d'Intervenció Ambiental i Sanejament
 
Sr. Joan Albamonte i Ventanyol
 
 
 
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
 
Sra. Immaculada Constans i Ruiz
 
Subàrea de Benestar Social
 
Sra. Immaculada Constans i Ruiz
 
Subàrea de Cultura, Salut i Consum
 
Sr. Josep Estragués i Bonada
 
Subàrea d'Esports
 
Sr. Jordi Caparrós i Marcer
 
Subàrea d'Ensenyament i Escola Comarcal de Música
 
Sra. Dolors Cambras i Saqués
 
Subàrea de Joventut
 
Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret
 
 
 
ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSFRONTERERES, MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ I INNOVACIÓ TERRITORIAL
 
Sr. Josep Coma i Guitart
 
 

Gerent: Sr. Jordi Moner i Caner 

Secretària: Sra. Marta Arxé i Llagostera

Interventora: Sra. Montserrat Miarons i Serra