foto
Inici
Imprimeix Correu electrònic

ORDENANCES FISCALS VIGENTS

 

- Ordenança fiscal general de contribucions especials

- Ordenança fiscal general de preus públics

- Ordenança fiscal general de gestió, liquidaciórecaptació i inspecció

- Ordenança fiscal taxa expedició documents

- Ordenança fiscal reguladora de la taxa dels serveis prestats pel refugi d'animals de la comarca del Ripollès

- Ordenança fiscal taxa pels permisos d'abocament d'aigües residuals

- Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació del servei escolar de menjador

- Preu públic neteja clavegueram i buidat de fossa sèptica

- Ordenança fiscal taxa d'utilització de la deixalleria

Ordenança fiscal taxa d'ensenyament a l'Escola Comarcal de Música del Ripollès pel curs 2015-2016

- Preus públics per serveis tècnics i econòmics

- Ordenança fiscal taxa prestació als municipis dels serveis de secretaria-intervenció i tècnic municipal

- Preu públic analítiques aigües residuals

- Preus públics prestació serveis jurídics en matèria de recursos contenciosos administratius

- Preus públics per a la prestació del servei transport escolar urbà no obligatori de la comarca del Ripollès

- Preus públics per a les activitats del projecte "Gaudeix l'Estiu al Ripollès"

- Preus públics de confecció de nòmines i assessorament laboral

- Ordenança fiscal reguladora de l’expedició de documents i drets d’exàmens