foto
Inici El Consell Comarcal Altres comissions
Imprimeix Correu electrònic

ALTRES COMISSIONS

Al marge dels òrgans que emeten resolucions, Presidència, Consell de Govern i Gerència, les quals són fiscalitzades pel també resolutiu Ple, l'organització del Consell Comarcal del Ripollès també compta amb una sèrie de comissions, la funció de les quals és dictaminar:

 

Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió i Junta de Portaveus

Les comissions informatives són òrgans complementaris que tenen per objecte l'estudi, l'informe o consulta de les matèries que han de ser discutides i aprovades pel Ple. També fan el seguiment de la gestió de la presidència al Consell de Govern, la gerència i els consellers delegats. La Junta de Portaveus està composta per la presidència i els consellers comarcals que han estat nomenats portaveus pels grups polítics corresponents i és l'instrument de comunicació i de coordinació entre la Presidència i els grups polítics amb representació al Consell Comarcal. Allà s'hi intercanvia informació sobre serveis, gestions i propostes d'actuació del Consell Comarcal.

La Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió i la Junta de Portaveus tenen una periodicitat bimensual i tenen lloc el segon dimarts dels mesos imparells a les 18.00 hores.

Formen part de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió i de la Junta de Portaveus del mandat 2015-2019

- Joan Manso i Bosoms (CiU)

- Josep Coma i Guitart  (CiU)

- Jordi Batchelli i Aulinas (ERC)

- Jordi Caparrós i Marcé (MES)

- Carlos Fernández i Amer (PSC)

- Santiago Llagostera i Güell (CUP)

 

Comissió Especial de Comptes

Està designada per revisar i informar els comptes del Consell Comarcal i de tots els organismes que en depenen. Són funcions específiques de la Comissió analitzar i informar sobre el compte general del pressupost i les altres que disposa la legislació local en vigor. Hi han d'estar representats tots els grups polítics de la corporació i està presidida pel president.

Es reuneix necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any per examinar els comptes generals de la coporació, juntament amb els justificants i antecedents, i emetre'n un informe.

Formen part de la Comissió Especial de Comptes del mandat 2015-2019:

- Joan Manso i Bosoms (CiU)

- Eudald Picas i Mitjavila (CiU)

- Jordi Batchelli i Aulinas (ERC)

- Lluís López i Lafuente (MES)

- Carlos Fernández i Amer (PSC)

- Santiago Llagostera i Güell (CUP)